Language
Hrvatski / English
O ČASOPISU UREDNICI UPUTE AUTORIMA KONTAKT UPUTE ZA OGLAŠAVANJE SADRŽAJ

 

 

NEUROLOGIA CROATICA je službeno glasilo Hrvatskoga neurološkog društva i Hrvatskoga neurokirurškog društva,
koje izdaje Klinika za neurologiju, Klinički bolnički centar Zagreb dva puta na godinu.
Neurologia Croatica objavljuje radove iz područja kliničke neurologije, temeljnih neuroznanosti i drugih pridruženih područja.

Neurologia Croatica objavljuje slijedeće tipove članaka:
  1. Izvorni znanstveni rad: Maksimalna duljina: 3000 riječi, bez tablica, opisa slika i literature. Uza svaki tekst potrebno je navesti i ukupan broj riječi (ukljujući sažetak, cijeli tekst, tablice, opise slika i literaturu).
  2. Neurološki pregled: Pregledi su obično zatraženi od strane urednika, no i spontane prijave su dobrodošle. Svi pregledani članci i izvori podataka bi trebali sadržavati informaciju o specifičnoj vrsti studije ili analizi, populaciji, intervenciji, izlaganju i testu ili rezultatima. Svi članci i izvori podataka bi trebali biti sustavno odabrani za uključivanje u pregled i kritički evaluirani, te bi proces odabira trebao biti opisan u članku. Maksimalna duljina: jednako kao i za izvorne znanstvene radove.
  3. Izvještaji o slučaju: Izvještaji o slučaju trebaju sadržavati bitne i nove edukacijske elemente i izvještaje o neobičnim sindromima i bolestima; jednostavan opis ili izazovni pacijent je nedovoljan. Maksimalna duljina 1500 riječi, bez tablica, opisa slika i literature.
  4. Izvještaji o slučajevima Klinike za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb će biti zatraženi od strane urednika.
  5. Slike u neurologiji: Namjena ove kategorije je da prikaže vizualnu sliku zanimljivog i jedinstvenog neurološkog opažanja. Slike pacijenata zajedno sa slikama provođenja dijagnostičke procedure su dobrodošle. Maksimalna duljina: 200 riječi za opis slučaja, 50 riječi za svaku sliku, maksimalno dvije reference.
  6. Pisma uredniku: Pisma koja raspravljaju o nedavnom članku objavljenom u časopisu Neurologia Croatica su dobrodošla. Pisma trebaju biti primljena unutar 3 mjeseca od objave članka. Kratki komentari o aktualnim pitanjima koja su od javnog interesa su također mogući. Maksimalna duljina: 500 riječi (uključujući sav tekst, opise slike i literaturu).
Uz navedene tipove objavljuju se i najave/izvješća profesionalnih i znanstvenih okupljanja.

Autori su odgovorni za točnost podataka, kao i za prihvatljivost primijenjenih metoda.
Razumijeva se da je dotični rukopis upućen isključivo ovom časopisu i da njegov sadržaj nije prethodno nigdje objavljen osim u obliku sažetka.
Za objavljivanje rukopisa neophodna je izjava o prijenosu autorskih prava na časopis Neurologia Croatica, koju je potpisao prvi autor.

Autorska izjava. Autorska izjava je obrazac koji možete preuzeti na svom računalu s web stranice časopisa: AutorskaIzjava.doc Ovaj obrazac treba ispuniti i potpisati glavni autor teksta, skenirati i poslati elektroničkom poštom zajedno s tekstom. Svi tekstovi bez potpisane autorske izjave će biti vraćeni autoru.

Svi radovi upućuju se na recenziju. Recenzente odabire Urednički odbor.
Autor(i) može u svom popratnom pismu predložiti tri recenzenta (uključujući puno ime, adresu, broj telefona i telefaksa te e-mail).

 

PRIPREMA RUKOPISA

Radove treba poslati uz temeljitu provjeru njihova oblika i sadržaja.
Svi tekstovi trebaju biti napisani na engleskom jeziku. Obvezno je priložiti i sažetak te ključne riječi na hrvatskom jeziku. Autor snosi troškove prijevoda ako je rad poslao na hrvatskom jeziku. Radove s priloženim ilustracijama i autorskom izjavom, priređene sukladno niže navedenim uputama, treba poslati u pismenom obliku u 3 primjerka, od toga dva primjerka bez imena autora i institucija, te elektroničkom poštom isključivo glavnom uredniku. Autori trebaju zadržati primjerak rada i svih priloga, jer se zaprimljeni materijali ne vraćaju autorima.
Izdavač zadržava pravo da u slučaju potrebe skrati rad prihvaćen za tisak.

Čitav rad, uključujući tekst, slike, tablice i reference, treba biti tipkan na jednoj strani papira,
dvostrukim proredom, s rubom od 3 cm s lijeve strane i neporavnatim rubom s desne strane.
Svaki odlomak treba biti uvučen za 5 slovnih mjesta. Na lijevom rubu autor treba označiti mjesto gdje želi umetnuti slike i tablice.
Svaki dio teksta (tj. naslovnu stranicu, sažetak, slike, tablice, opise slika i reference) treba započeti na novoj stranici.

Naslovna stranica treba sadržavati slijedeće:
1. naslov rada,
2. ime i prezime svih autora te njihov najviši akademski stupanj i ustanove (imena svih ustanova trebaju biti navedena na engleskom i materinjem jeziku),
3. ime i prezime, punu adresu, broj telefona i telefaksa te e-mail autora odgovornog za korespondenciju, korekturu i otiske,
4. kratak naslov, ne duži od 30 slovnih mjesta, uključujući bjeline,
5. zahvale.

Sažetak ne treba imati više od 250 riječi. Izvorni znanstveni radovi trebaju imati strukturirani sažetak sa slijedećim naslovima: ciljevi, metode, rezultati i zaključci. Sažeci za neurološke preglede trebaju biti nestrukturirani. Izvještaji o slučajevima trebaju imati strukturirane sažetke sa slijedećim naslovima: ciljevi, opis slučaj, rezultati, zaključak. Slike u neurologiji i pisma uredniku ne zahtijevaju sažetak. U njemu valja navesti samo glavne rezultate,
a izbjegavati općenite opise i poznate činjenice. Iza sažetka treba abecednim redom navesti tri do deset ključnih riječi.
Molimo Vas da ključne riječi potražite preko linka MeSH Database na web stranici http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/.

Tekst rada treba, ako je prikladno, podijeliti u dijelove: Uvod, Materijal i metode, Rezultati, Rasprava i Zaključak.
Znanstveni radovi uključujući literaturu ne bi trebali prelaziti 12 stranica (32 retka od 60 slovnih mjesta na stranici), a kratka priopćenja 3 stranice.

Tablice trebaju biti svaka na posebnoj stranici. Fotografirane tablice nisu prihvatljive. Ilustracije se prilažu u obliku prikladnom za reproduciranje.
Rukom rađeni crteži, laboratorijski materijal, npr. ispisi, rentgenogrami i sl., šalju se u obliku crno-bijelih fotografija, veličine do 20x25 cm.
Ako su prilozi u boji (tablice, fotografije i sl.), autor snosi trošak tiskanja te stranice u dogovoru s tiskarom ''Denona''.
Za svaku fotografiju na kojoj se bolesnik može prepoznati potrebna je pismena privola. Na poleđini svake slike valja označiti njezin broj i vrh.
Usto, na primjercima ilustracija priloženim uz glavni primjerak teksta treba na poleđini navesti ime prvog autora.
Autori trebaju voditi računa o mogućoj potrebi smanjivanja ilustracija. Tablice i slike valja označiti arapskim brojevima redom njihova spominjanja u tekstu.
Opis svake od njih treba biti tipkan na posebnom listu papira. Broj slika ne bi trebao biti veći od 6.

Literatura uključuje samo radove koji se navode u tekstu i koji su prihvaćeni za tisak ili su već objavljeni.
Popis referenca treba navoditi prema redoslijedu pojavljivanja u tekstu i označiti rednim brojevima.
Više radova istog autora treba navesti kronološkim redom, prema godini objavljivanja.
Pri pisanju referenca treba rabiti skraćenice imena časopisa prema Indexu Medicusu.

 

REFERENCE

ČASOPISI

Treba navesti sve autore ako ih je šest ili manje:
Mubrin Z, Kos M. Assessment of dementia. Flow chart approach to clinical diagnosis.
Neurol Croat 1992;41:141-156.

Ako citirani rad ima sedam ili više autora, treba navesti samo prva tri autora i dodati et al.:
Baršić B, Lisić M, Himbele J, et al. Pneumococcal meningitis in the elderly. Neurol Croat
1992;41:131-140.

KNJIGE

Critchley M. The ventricle of memory. New York: Raven Press, 1990.

POGLAVLJE U KNJIZI

Geschwind N. The borderland of neurology and psychiatry: some common misconceptions.
In: Bensom DF, Blumer D, eds. Psychiatric aspects of neurologic disease. New York: Grune and Stratton, 1975:1-9.

U tekstu se citirani rad označava brojem u zagradama.
Otiske objavljenog članka treba naručiti prije tiskanja časopisa.
Autori dobivaju 30 otisaka besplatno, dok se za dodatne otiske plaćaju tiskarski troškovi.

 

OBAVIJESTI O SLANJU RADOVA

Sve tekstove s priloženim ilustracijama i autorskom izjavom treba poslati ELEKTRONIČKOM POŠTOM ISKLJUČIVO kao prilog na slijedeću elektroničku adresu glavnog urednika: neurologiacroatica@kbc-zagreb.hr

Prof. dr. sc. Sanja Hajnšek, Glavna urednica, NEUROLOGIA CROATICA, Klinika za neurologiju, KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb. ;
e-mail: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr

 

end